Chương trình âm lịch bằng JavaScript

Ngày Tháng      Năm  

  

Chọn ngày tháng năm và nhấn "Xem lịch tháng"