CÁCH ĐO TỌA ĐỘ
PHÂN CUNG NHÀ

phong thủy nhà

Chú giải Vận mệnh & Cải vận: • MỆNH: Con người sinh ra đã có Mệnh, cả đời không thay đổi, có người là quan, là nông dân, là doanh nhân, buôn bán ... Từ Bát tự Nhật can (ngày sinh)...

xem ›