CÁCH ĐO TỌA ĐỘ
PHÂN CUNG NHÀ

Bát trạch

I. CÁCH XÁC ĐỊNH TRẠCH MỆNH CỦA GIA CHỦ: Có 2 phương pháp để tính Quái số, đầu tiên là căn cứ vào bảng tra cứu năm sinh (cuối trang), thứ hai là làm phép tính. Khi làm phép tính,...

xem ›